Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Сключване на рамково споразумение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня, по обособени позиции

Описание

С провеждане на настоящата процедура Възложителят цели сключване на рамково споразумение с до трима изпълнители за възлагане на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня. Предвижда се сключване на рамково споразумение по всяка от обособените позиции.

Контакти

арх. Симеон Георгиев

адв. Тодор Рачински

Съобщения

Разяснения по документацията

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1 от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на потенциални изпълнители по Обособена позиция № 2

Заповед за прекратяване на ОП 1

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Рамково споразумение

Договор за Извършване на строителен надзор на обект: Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня

Договор за извършване на строителен надзор на обект: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня

Договор за извършване на строителен надзор на обект: Извършване на строително-монтажни работи по Проект “Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня”

Договор за упражняване на строителен надзор на изпълнение на СМР по технически проекти за обект „Изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в имот с идентификатор 20482.304.109 по кадастралната карта на гр.Девня, Община Девня, Област Варна”

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на тренировъчна зала по борба”

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация”

Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Информация за изпълнението на договора - плащане

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строителен надзор на обект: Извършване на строително-монтажни работи по Проект “Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня”

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на изпълнение на СМР по технически проекти за обект „Изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в имот с идентификатор 20482.304.109 по кадастралната карта на гр.Девня, Община Девня, Област Варна”

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на тренировъчна зала по борба"

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация”

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на обект „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Друга полезна информация

Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

Техническа спецификация

Указания за участие

Образци за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменения или за допълнителна информация

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 29.1.2020 г. 14:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0001
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки