Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Сключване на рамково споразумение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня, по обособени позиции

Описание

С провеждане на настоящата процедура Възложителят цели сключване на рамково споразумение с до трима изпълнители за възлагане на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня. Предвижда се сключване на рамково споразумение по всяка от обособените позиции.

Контакти

арх. Симеон Георгиев

адв. Тодор Рачински

Съобщения

Разяснения по документацията

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1 от работата на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на потенциални изпълнители по Обособена позиция № 2

Заповед за прекратяване на ОП 1

Друга полезна информация

Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

Техническа спецификация

Указания за участие

Образци за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменения или за допълнителна информация

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 29.1.2020 г. 14:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0001
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки