Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Сключване на рамково споразумение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня, по обособени позиции

Описание

С провеждане на настоящата процедура Възложителят цели сключване на рамково споразумение с до трима изпълнители за възлагане на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор при строително-монтажни работи, възлагани от Община Девня. Предвижда се сключване на рамково споразумение по всяка от обособените позиции.

Контакти

арх. Симеон Георгиев

адв. Тодор Рачински

Съобщения

Разяснения по документацията

Протоколи и доклади

Протокол № 1 от работата на комисията

Друга полезна информация

Решение за обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП

Техническа спецификация

Указания за участие

Образци за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменения или за допълнителна информация

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 29.1.2020 г. 14:14:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0001
  • Дата на публикуване в ПОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.1.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0001
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки