Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на изпълнение на СМР по технически проекти за обект „Изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в имот с идентификатор 20482.304.109 по кадастралната карта на гр.Девня, Община Девня, Област Варна”

Информация

Изискванията за участие във вътрешния конкурентен избор са достъпни тук.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 31.8.2020 г. 16:38:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00