Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на изпълнение на СМР по технически проекти за обект „Изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в имот с идентификатор 20482.304.109 по кадастралната карта на гр.Девня, Община Девня, Област Варна”

Описание

За осигуряване на газификацията на подобект “Котелно помещение” в сградата на МБАЛ – Девня се предвижда площадка, върху която ще се монтират батерии с газови бутилки с необходимия обем и налягане, като ще бъдат извършени следните видове СМР: мълниезащита, заземителна инсталация, силова ел.инсталация, осветление. Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на обекта. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързани с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изискванията на специализираното законодателство Закон за устройство на територията, подзаконовите актове към него и одобрените инвестиционни проекти.

Друга полезна информация

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

Проектна документация

Техническа спецификация

Проект на договор

  • Публикувано: 31.8.2020 г. 2:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки