Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор: Упражняване на строителен надзор на изпълнение на СМР по технически проекти за обект „Изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в имот с идентификатор 20482.304.109 по кадастралната карта на гр.Девня, Община Девня, Област Варна”

Описание

За осигуряване на газификацията на подобект “Котелно помещение” в сградата на МБАЛ – Девня се предвижда площадка, върху която ще се монтират батерии с газови бутилки с необходимия обем и налягане, като ще бъдат извършени следните видове СМР: мълниезащита, заземителна инсталация, силова ел.инсталация, осветление. Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на обекта. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързани с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изискванията на специализираното законодателство Закон за устройство на територията, подзаконовите актове към него и одобрените инвестиционни проекти.

Съобщения

Съобщение за отваряне на офертите

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Друга полезна информация

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

Проектна документация

Техническа спецификация

Проект на договор

  • Публикувано: 31.8.2020 г. 2:41:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки