Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Договор за извършване на строителен надзор на обект: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 26.7.2021 г. 13:10:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00