Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

ДОСИЕ 1 - 2015г. „Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня”.

Описание

„Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

Контакти

Община Девня, бул."Съединение" №78, За: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011; 0519 47032, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012; 0519 47032

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/dosie1-2015-kancelarski-materialс

Разяснения

Писмено разяснение

Протоколи и доклади

Протокол

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Приложение към договора

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактури –№ 0000537363

Фактури –№ 0000517366

Фактури –№ 0000510483

Фактури –№ 0000496105

Фактури –№ 0000482736,0000489857

Фактури –№ 0000480526

Друга полезна информация

Публична покана

Документация

Техническа спецификация

Проект на договор

Образци

Договор

Съобщение до медиите

  • Валиден/на до: 24.2.2015 г. 0:00:00
  • Публикувано: 12.2.2015 г. 10:05:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 12.2.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9038834
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки