Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000496105

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м. август 2015 г. Платежни- м.август 2015 г.
            -Основание за плащане: Фактури –№ 0000496105,0000496107,0000499497,   
             0000499728,0000503450,0000508287
                                                           .
            - Общ размер на плащането -  1 726.60 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 17.9.2015 г. 14:12:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00