Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000480526

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м. април 2015 г. Платени- 30.04.2015г
            -Основание за плащане: Фактури –№ 0000480526,0000480875,0000480889,   
             0000480909,0000480913,0000480918,0000480925,0000481196,0000484663,  
             0000484699,0000486280,0000486277,0000486286,0000486538
                                                           .
            - Общ размер на плащането -  1293.01 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 18.5.2015 г. 11:01:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00