Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000517366

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м. декември 2015 г. Платежни- м.декември 2015 г.
            -Основание за плащане: Фактури –№ 0000517366,0000517059,0000517064,   
             0000517061,0000517030,0000518952,0000517915,0000517975,0000518299,
             0000504287.                                         .           
            - Общ размер на плащането -  2417.18 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 19.1.2016 г. 10:49:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00