Профил на купувача

Публични покани по ЗОП - Документи

Фактури –№ 0000510483

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-95/ 13.03.2015 г.
            - Предмет на договора: "Доставка на канцеларски материали и компютърни  консумативи за нуждите на Община Девня"
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за м. ОКТОМВРИ 2015 г. Платежни- м.октомври 2015 г.
            -Основание за плащане: Фактури –№ 0000510483,0000510505,0000510506,   
             0000510954,0000510959,0000511620,0000507764,0000508899,0000508936,
             0000509286,0000509301,0000509598,0000510019,0000510008,0000498894,                                             .            0000500416,0000500521,0000503467,0000503742,0000503738,0000507542,
             0000507770,0000510484,0000517776,0000517056,0000517063,0000518596
            - Общ размер на плащането -  10017.95 лв. с ДДС.

  • Публична покана по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.11.2015 г. 10:25:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00