Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Инженеринг – проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня чрез договор с гарантиран резултат

Описание

Предмет на обществената поръчка е сключване на Договор с гарантиран резултат по смисъла на чл. 72 и 73 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за системата за външно изкуствено осветление на територията на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня.

  Необходимите за изпълнение енергоефективни мерки се осъществяват при спазване на етапи, описани в проектодоговора, Раздел III, в съответствие с Доклада за енергийно обследване, Техническата спецификация и изискванията на Възложителя поставени в настоящата документация.

В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с предмет: „Инженеринг - проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор)" във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклад за обследване за енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, осигуряването на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатация на системата външно изкуствено осветление, които Изпълнителят трябва да осигури, съгласно Доклада за обследване за енергийна ефективност, като едновременно с това се изпълнят описаните в тях строителни и съпътстващи ремонтни работи, които да гарантират допълване/надграждане на системата за осветление и експлоатационната годност на реализираните енергоспестяващи мерки.

Предвидените видове работи включват най-малко, но не се ограничават до:

           1. Цялостно проектиране на системата за изкуствено външно осветление (улично осветление) на територията на населените места на община Девня, включващо част «Електрическа», част «Конструктивна», част «Геодезия», част «Енергийна ефективност», част «План за безопасност и здраве», част «План за управление на строителните отпадъци» и част «Временна организация на движението»;

2. Подмяна на съществуващи конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни светодиодни осветителни тела;

3. Изпълнение на съпътстващи СМР, подмяна на амортизирани и изграждане на нови елементи от мрежата външно осветление на община Девня – електрически стълбове, конзоли и въздушна електрическа мрежа;

4. Внедряване на нова интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление, позволяваща надграждане с цел следене и управление и на параметри на транспортната и инженерна инфраструктура, както и на околната среда и микроклимат на територията на община Девня;

5. Мониторинг и наблюдение на системата за външно изкуствено осветление на община Девня, с цел осигуряване на гарантираното годишно потребление на електрическа енергия и изпълнение на енергоефективните мерки за целия срок на договора.

Участниците имат право да предложат и допълнителни дейности, които ще спомогнат за изпълнение на заложените в доклада за енергийна ефективност мерки, но в рамките на предложения бюджет.

Видовете работи трябва да бъдат извършени на два етапа:

 • Етап I – Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в системата за улично осветление;
 • Етап II -  Енергиен мониторинг и мениджмънт на системата за улично осветление на община Девня.

Срокът за изпълнение на първия етап започва да тече от датата на подписване на договора с Изпълнителя и завършва с въвеждане на всички ЕСМ и подписване на Констативен протокол, с който Възложителят приема изпълнението на Етап I. Времето за съгласуване и одобряване на проекта не се включва в срока за изпълнение на Етап I.

Срокът за изпълнение на втория етап започва да тече от датата на подписване на констативния протокол за приемане на Етап 1 и завършва с изплащане на инвестицията (цената) по погасителния план и прекратяване действието на договора.

Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци и земни маси ще се осъществява от Изпълнителя. Същите ще се извозват на определени от Община Девня места. Всеки участник следва да проучи разстоянията и местата и да включи в цената си и разходите за транспортиране и предаването на строителните отпадъци и земни маси, като избраният за Изпълнител следва да получи за това и съответните разрешителни.

Възложителят е длъжен за своя сметка да приеме и складира демонтираните от мрежата външно осветление на община Девня стари конвенционални осветителни тела в едно със светлинния източник, като за целта осигури свой представител за приемането им и подходящи за съхранението им охраняеми складови площи.

Възложителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимото приемане, съхранение и предаване за последващо оползотворяване и утилизация на отпадналите от употреба стари живакосъдържащи светлинни  източници (лампи).

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Контакти

Кънчо Минчев - Началник отдел ФСМОКХД 051947011

Съобщения

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на системата за улично осветление в община Девня

Обявление за изменение

Писмени разяснения по документацията по постъпили запитвания

Обявление за възложена поръчка

 • Статус: Отворена
 • Публикувано: 5.6.2020 г. 15:46:00
 • Номер в ПОП: 00510-2020-0006
 • Дата на публикуване в ПОП: 5.6.2020 г. 0:00:00
 • Дата на публикуване в РОП: 5.6.2020 г. 0:00:00
 • Номер в РОП: 00510-2020-0006
 • Линк към преписката в ПОП: Връзка
 • Линк към преписката в РОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки