Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Строително-монтажни работи на общински обекти

Описание

Пълно описание на предмета на поръчката:Извършване на строително – монтажни работи на обекти общинска собственост, които ще бъдат възлагани поотделно при настъпване на необходимост от тях.
За всеки обект, изпълнителят ще получава предварителна количествена сметка и придружително писмо с указания за срока на изпълнение. В указания в техническото си предложение срок, Изпълнителят е длъжен да представи остойностена количествената сметка, придружена с анализи за образуване на единичните цени, за одобрение от Възложителя.
На заплащане подлежат само реално изпълнените видове работи, предварително зададени от Възложителя.
Показателите на ценообразуването при формиране на единичните цени са непроменливи за всички обекти, съгласно офертата на изпълнителя. Цената на актуваните материали ще се доказва чрез: копие на фактури за закупуване, копие на дневника на покупките на търговеца, а на механизацията чрез калкулация.
 
Обществената поръчка Строително-монтажни работи на общински обекти включва следните дейности, но не само:
 

 • Бетонови работи
 • Покривни  работи
 • Тенекеджийски  работи
 • Мазачески   работи
 • Настилки
 • Изолационни  работи
 • PVC и алуминиева дограма
 • Кофражни работи
 • Армировъчни работи
 • Зидарски  работи
 • Дърводелски  работи
 • Облицовъчни   работи
 • Ремонт на вътрешни инсталации,
 • и други възложени от Възложителя

 
 
На изпълнителя не се гарантират количества или продължителност на дейности. Изпълнението на определени видове и количества работи за отделни обекти ще става на етапи, с отделно възлагателно писмо, при необходимост и осигуряване на средства, като Възложителят може да не разходва целия предвиден финансов ресурс.

Контакти

Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, Р България 1962, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http://www.devnia.bg
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/stroitelno-montazhni-raboti-na-obcshinski-obekti-2015

Предварително обявление

Обявление

Протоколи и доклади

Протокол 17.07.2015

Протокол 14.07.2015

Протокол 03.07.2015

Решение за завършване на процедурата

Заповед за изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Ценово предложение

Технически спецификации

Техническо предложение

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Ф-ра №0000002192/22.12.2015 г

Ф-ра №0000002190/18.12.2015 г

Освобождаване на гаранциите

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, върнат оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата на 10.08.2015 г.

Друга полезна информация

Решение

Образци

Документация и проект на договор

Решение за промяна

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение до медиите

 • Статус: отворена
 • Публикувано: 3.6.2015 г. 13:25:00
 • Дата на публикуване в РОП: 2.6.2015 г. 0:00:00
 • Номер в РОП: 00510-2015-0003
 • Линк към преписката в РОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки