Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Ф-ра №0000002190/18.12.2015 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-271/05.08.2015 г.
            - Предмет на договора: "За изпълнение на обществена поръчка ,,СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ  НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ’’
            - Дата на плащане - 21.12.2015 г. с Платежно нареждане
            - Основание за плащане:
              Ф-ра №0000002190/18.12.2015 г.  Сума 65 800.00 лв.с ДДС.
              Ф-ра №0000002190/18.12.2015 г.  Сума      123.15 лв.с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 19.1.2016 г. 10:46:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00