Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Покана 9038242 - Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня

Описание

Публичната покана е ПРЕКРАТЕНА

„Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация – приложение № 2. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията. Възможност за представяне на варианти в офертите Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Място за изпълнение на поръчката: гр. Девня, бул.”Съединение” № 78, община Девня, област Варна Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на подписване на договора. Разходи за поръчката Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции спрямо Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Контакти

Община Девня, бул."Съединение" №78, За: Нина Георгиева Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47032, E-mail: beleva_nina@abv.bg, Факс: 0519 47032

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/dostavka-na-kancelarski-materiali-2015

Разяснения

Писмено разяснение

Протоколи и доклади

Протокол №1003-16/03.02.2015г

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактури –№ 0000510484

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци

Публична покана

Съобщение

  • Валиден/на до: 2.2.2015 г. 0:00:00
  • Публикувано: 22.1.2015 г. 14:11:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 22.1.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9038242
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки