Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "Незабравка"

Контакти

Целодневна детска градина Незабравка, кв.Девня-1, ул.Фронтоваци №17, За: Ваня Димитрова Русева, РБългария 9160, гр. Девня, Тел.: 0519 34443, E-mail:[email protected]Място/места за контакт: гр. ДевняИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/nezabravka-002

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането -13 669,74 лв. с ДДС

Фактури №0000004212,0000004228,0000004303

Друга полезна информация

Списък

Спецификация

Указания

Проект

Покана

Документация

Начална страница

  • Публикувано: 20.4.2015 г. 14:03:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 20.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9040910
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки