Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение "Детелина"

Контакти

Обединено детско заведение Детелина, кв.Девня-1, ул. Капитан Петко 9 А, За: Мария Костадинова Ташкова, РБългария 9160, гр. Девня, Тел.: 0519 34444, E-mail:[email protected]Място/места за контакт: гр. ДевняИнтернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/detelina-002.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Общ размер на плащането - 12 737,37лв. с ДДС.

Друга полезна информация

Указания

Техническа спецификация

Списък-храни

Документи

Публична покана

Съобщение до медиите

  • Публикувано: 23.4.2015 г. 14:12:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 23.4.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9041078
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки