Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАЕМАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНА МОБИЛНА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА В ГР.ДЕВНЯ

Описание

Община Девня ще възложи поръчка по реда на ГЛАВА ОСМА „А”, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и съгласно разпоредбите на (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАЕМАНЕ И ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНА МОБИЛНА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА В ГР.ДЕВНЯ» по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» “ по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http:// www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/dostavka-montazh-naemane-i-demontazh-na-vnshna-mobilna-ledena-przalka-v-gr.devnya

Протоколи и доклади

Протокол №1003-160

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор №1007-505

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000000004 / 12.12.2015 г

Друга полезна информация

Публична покана

Проекто договор

Указания и техническа спецификация

Образци

Съобщение до медиите

  • Публикувано: 24.11.2015 г. 15:28:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 24.11.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9048041
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки