Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня по две обособени позиции

Описание

Техническата рекултивация ще бъде изпълнена съгласно одобрен проект за рекултивация по реда на ЗУТ. Заложени са строителни дейности, пряко свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане и съгласно раздел V от Наредба № 26/1996 г., както и почистване на замърсени терени, съседни на определените за рекултивация.

Предвиденият терен за рекултивация е с площ 20238 кв.м. /в това число замърсени територии/, като заета ортогонална площ е 20016 кв.м., а околната повърхнина на тялото на депото е 21120 кв.м.

Дейностите по проекта са разделени на две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО

 • Първи етап: включва мерки за отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 220); подравняване на терена, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото; подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения слой.
 • Втори етап: изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран); полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ (биогаз); защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на основен пласт почва с мощност 0,70м., полагане на хумусен пласт;  контрол и отвеждане на повърхностните води и оформяне на излазите на газовите кладенци, направа на визьорни и реперни точки.

 

Обособена позиция 2: Биологична рекултивация на депо за ТБО

Обособената позиция включва мерки за възстановяване на ландшафта, обработване на почвата преди засяване и засаждане на многогодишни треви и включва три етапа:

 • Първи етап: Подготвителни работи и затревяване – през първата година
 • Втори етап: Отгледни грижи, състоящи се от поливане, торене и косене - през втората година.
 • Трети етап: Отгледни грижи, състоящи се от поливане, торене и косене - през третата година

 

ВАЖНО! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Биологична рекултивация на депо за ТБО“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. По настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферти само за Обособена позиция № 1: „Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО.

Контакти

инж. Нели Павлова 051947011

адв. Тодор Рачински 

Съобщения

Важно съобщение

Писмени разяснения по чл. 180, ал. 1 ЗОП

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение!!!

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протоколи и доклади от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка на втория класиран

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Обявление за изменение

Проектна документация

Обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор за обществена поръчка

 • Статус: Отворена
 • Публикувано: 11.3.2020 г. 15:20:00
 • Номер в ПОП: 00510-2020-0002
 • Дата на публикуване в ПОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
 • Дата на публикуване в РОП: 11.3.2020 г. 0:00:00
 • Номер в РОП: 00510-2020-0002
 • Линк към преписката в ПОП: Връзка
 • Линк към преписката в РОП: Връзка
 • Линк към решението в РОП: Връзка
 • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки