Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня

Описание

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна на външна дограма, подмяна покривно водоотвеждане.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация и в Количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Съобщения

Разяснения по чл. 180 от ЗОП

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение!!!

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация

Указания за участие

Методика за оценка

Образци за участие

Указания за участие експортирани

Проектна документация

Обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 13.3.2020 г. 11:32:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0003
  • Дата на публикуване в ПОП: 13.3.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 13.3.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0003
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки