Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня

Описание

Възложителят предвижда изпълнение на следните строително монтажни работи: Полагане на топлоизолация по стени, под и покрив, подмяна на външна дограма, подмяна покривно водоотвеждане.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация и в Количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Съобщения

Разяснения по чл. 180 от ЗОП

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение!!!

Важно съобщение във връзка с въведеното извънредно положение и въздействието му върху сроковете по настоящата обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка

Анекс № 1 за изменение на Договор № 1007-201

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация

Указания за участие

Методика за оценка

Образци за участие

Указания за участие експортирани

Проектна документация

Обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 13.3.2020 г. 11:32:00
  • Номер в ПОП: 00510-2020-0003
  • Дата на публикуване в ПОП: 13.3.2020 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 13.3.2020 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2020-0003
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки