Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции

Описание

Проектът цели внедряване на мерки за енергийна ефективност с което да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура.

Контакти

инж. Галина Димитрова, Началник сектор УТ 051947011

адв. Тодор Рачински 0897993636

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Образци за участие - актуален образец на КСС за ОП 2

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 27.6.2019 г. 15:43:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0010
  • Дата на публикуване в ПОП: 27.6.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 27.6.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0010
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки