Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции

Описание

Проектът цели внедряване на мерки за енергийна ефективност с което да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура.

Контакти

инж. Галина Димитрова, Началник сектор УТ 051947011

адв. Тодор Рачински 0897993636

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител по ОП1

Заповед за определяне на изпълнител по ОП2

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка ОП1

Техническо предложение по ОП1

Договор за възлагане на обществена поръчка ОП2

Техническо предложение по ОП2

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Образци за участие

Образци за участие - актуален образец на КСС за ОП 2

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 27.6.2019 г. 15:43:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0010
  • Дата на публикуване в ПОП: 27.6.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 27.6.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0010
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки