Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня

Описание

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. Строително-монтажните работи, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на Рамковото споразумение.

За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като ще конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта, в която покана определя срока за представяне на оферти и датата на провеждане на заседание на комисията по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

В случай че при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия, възложителят ще сключи рамково споразумение само с участниците, които отговарят на критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените условия, независимо че броят на класираните участниците ще бъде по-малък от трима.

Контакти

инж. Галина Димитрова - началник сектор УТ

адв. Тодор Рачински - юрист

тел. 051947011

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на потенциални изпълнители по рамково споразумение

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Рамково споразумение за изпълнение на обществени поръчки

Информация за изпълнението на договора - плащане

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на осветление на детска площадка в кв.Повеляново

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на помещения в Център за личностно развитие в гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на здравна служба в с. Кипра, община Девня

Вътрешен конкурентен избор: Разрушаване на незаконни строежи в ПИ 20482.168.3 по КК на гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Изпълнение на втори етап на строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на тренировъчна зала по борба

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Извършване на строително-ремонтни работи - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Доц. Д-р Дичко Коларов" - гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на кухненски блок в Център за личностно развитие

Вътрешен конкурентен избор: Ремонт на ДГ „Незабравка“ и филиал „Детелина“ в гр. Девня

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково”

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на спортни площадки, кът за разходка и дресировка на кучета, озеленяване, парково осветление и водоснабдяване и канализация в „Градски парк „Марково“, кв. Повеляново, гр. Девня

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Методика за оценка

Техническа спецификация

Образци за участие

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 18.10.2019 г. 12:49:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0012
  • Дата на публикуване в ПОП: 18.10.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 18.10.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0012
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки