Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня

Описание

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. Строително-монтажните работи, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.

Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на Рамковото споразумение.

За всеки конкретен договор за изпълнение, който ще бъде сключен в рамките на споразумението, Възложителят ще провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, като ще конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за изпълнение в отправяната до изпълнителите писмена покана за представяне на оферта, в която покана определя срока за представяне на оферти и датата на провеждане на заседание на комисията по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

В случай че при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия, възложителят ще сключи рамково споразумение само с участниците, които отговарят на критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените условия, независимо че броят на класираните участниците ще бъде по-малък от трима.

Контакти

инж. Галина Димитрова - началник сектор УТ

адв. Тодор Рачински - юрист

тел. 051947011

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на потенциални изпълнители по рамково споразумение

Информация за изпълнението на договора - плащане

Вътрешен конкурентен избор: Изграждане на осветление на детска площадка в кв.Повеляново

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Указания за участие

Методика за оценка

Техническа спецификация

Образци за участие

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 18.10.2019 г. 12:49:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0012
  • Дата на публикуване в ПОП: 18.10.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 18.10.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0012
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки