Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по строително проектиране на обекти на територията на община Девня и извършване на авторски надзор по време на строителството

Описание

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за предоставяне на услуги по строително проектиране на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. В предмета на поръчката се включва и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Възлагането на авторски надзор и заплащането му се извършва само в случай на извършване на строителство.
Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя. Предметът на конкрените поръчки, които ще бъдат възлагани чрез вътрешен конкурентен избор, може да включват проектиране на ново строителство, ремонти, реконструкции, преустройства и други в съществуващи или нови обекти на строителство за нуждите на Община Девня.

Контакти

инж. Галина Димитрова, тел. 051947011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменения или за допълнителна информация

Съобщения

Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

Протоколи и доклади

Протоколи от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Договор за възлагане на обществена поръчка въз основа на сключено рамково споразумение

Друга полезна информация

Документация и указания за участие

Техническа спецификация

Критерии за възлагане и методика за оценка

Образци на документи

Актуална документация и указания за участие

Актуална техническа спецификация

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложени поръчки през първото тримесечие

Обявление 1500-110 за приключване на договор 1007-265

Обявление за възложени поръчки през второто тримесечие

Обявление за възложени поръчки през третото тримесечие

Обявление за възложени поръчки през четвъртото тримесечие

Обявления за приключени договори

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 4.5.2018 г. 14:56:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0005
  • Дата на публикуване в ПОП: 4.5.2018 г. 12:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 4.5.2018 г. 12:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0005
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки