Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменения или за допълнителна информация

Информация

С решението са одобрени промени само в документацията и в техническата спецификация на обществената поръчка.

Актуализираните документация и техническа спецификация са достъпни на Профила на купувача и участниците следва да съобразяват офертите си с тях.

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 21.5.2018 г. 11:07:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00