Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор. Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице. Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

Контакти

0519 47011, Радка Димитрова, адв. Тодор Рачински

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на обществена поръка

Друга полезна информация

Документация за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци за участие

Коригиран образец на ценово предложение за Обособена позиция № 3

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 9.8.2018 г. 15:16:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0009
  • Дата на публикуване в ПОП: 9.8.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 9.8.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0009
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки