Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Коригиран образец на ценово предложение за Обособена позиция № 3

Информация

Поради констатирана допусната техническа грешка в обрзеца на ценово предложение за Обособена позиция № 3, а именно изписването му като такъв за Обособена позиция № 4, каквато не съществува по настоящата поръчка, както и с оглед да се избегнат неясноти за участниците, публикуваме настоящия коригиран образец. 

Свали файла

Връзка

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.8.2018 г. 9:17:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00