Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение по обособени позиции

Описание

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Девня за ниско напрежение за обекти, подробно посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране.

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на Независимия преносен оператор ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 1850 МВтч. Прогнозните количества за обособените позиции са както следва:

Обособена позиция № 1: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Детска градина "Незабравка" и Филиал „Детелина“” – прогнозно количество 150 МВтч

Обособена позиция № 2: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение за 81 броя обекти собственост на Община Девня” – прогнозно количество 1700 МВтч.

Посоченото прогнозно количество електрическа енергия, е за 24 /двадесет и четири/ месеца и не обвързва Възложителя да го изразходва или да се лимитира с това количество.

Възложителят има право в хода на изпълнение на договора, да  включи към обектите, до които се доставя електрическа енергия и други обекти, при условие, че обектът бъде предаден на Възложителя за поддръжка и експлоатация, както и да иска изключване на обекти, като последното не променя предмета и прогнозните количества на обществената поръчка като цяло.

Контакти

адв. Тодор Рачински, 051947011

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Протоколи и доклади

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Доклад от комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител по обособена позиция № 1

Заповед за избор на изпълнител по обособена позиция № 2

Заповеди за изменение на заповеди избор на изпълнител по обособена позиция № 1 и № 2

Заповед за прекратяване на поръчката по Обособена позиция № 2

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1

Друга полезна информация

Техническа спецификация

Документация за участие

Образци към документацията за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документация и указания за участие - изменени

Проект на договор - изменен

Справка за потребени количества ел.енергия на обекти, собственост на Община Девня за първо шестмесечие на 2018г.

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 6.8.2018 г. 12:37:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0008
  • Дата на публикуване в ПОП: 6.8.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 6.8.2018 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0008
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки