Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактури – №0000025946,0000026222,29276,29882

Информация

- Плащане по БОРСОВ ДОГОВОР № 769  за покупко-продажба на стоки , чрез посредничеството на членове на ,, Софийска стокова борса‘’ АД
            - Предмет на договора: "Доставка на гориво за отопление –газьол 0,001% сяра код по КОП-09134200-9,шифър по ЕКП 02144400045, приблизително 210 000литра, за отоплителните сезони 2012-2015г.за обекти общинска собственост.
            - Дата на плащане –  в обобщен вид за  м.октомври 2014 г.
            - Основание за плащане: Фактури – 0000025946,0000026222,29276,29882
            - Общ размер на плащането -35 218.80 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 7.11.2014 г. 14:26:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00