Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на гориво за отопление-газьол 0,001% сяра с СРV-код 09134200-9, шифър по ЕКП 02144400045, приблизително 210000 литра, за отоплителните сезони 2012-2015г., за обекти общинска собственост

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки