Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000000694/15.04.2014 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-38/ 14.03.2005 г.
            - Предмет на договора: "ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА’’ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДЕВНЯ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ‘’
            - Дата на плащане - 23.10.2014 г. с Платежно нареждане
            - Основание за плащане: Фактура №0000000694/15.04.2014 г., Платежно
            - Размер на плащането -2 900.00 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 7.11.2014 г. 14:34:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00