Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Инженеринг за реконструкция на системата за улично осветление в гр.Девня и населените места на Община Девня

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000000694/15.04.2014 г

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 7.11.2014 г. 13:54:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки