Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура – № 0000029882/ 22.01.2014 г.

Информация

- Плащане по БОРСОВ ДОГОВОР № 769  за покупко-продажба на стоки , чрез посредничеството на членове на ,, Софийска стокова борса‘’ АД
            - Предмет на договора: "Доставка на гориво за отопление –газьол 0,001% сяра код по КОП-09134200-9,шифър по ЕКП 02144400045, приблизително 210 000литра, за отоплителните сезони 2012-2015г.за обекти общинска собственост.
            - Дата на плащане – в обобщен вид за м.декември 2014г. Пл.№ 6226/19.12.14
            - Основание за плащане: Фактура – № 0000029882/ 22.01.2014 г.
            - Общ размер на плащането -13 000.00 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 14.1.2015 г. 11:17:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00