Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Подобряване (ремонт) на улици в гр. Девня и с. Кипра

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за ремонт в Кипра

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактура №0000006575/04.03.2009 г

  • Статус: възложена
  • Публикувано: 30.8.2016 г. 10:53:00
  • Дата на публикуване в РОП: 31.10.2014 г. 11:22:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки