Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Фактура №0000006575/04.03.2009 г

Информация

- Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка №1007-309/ 06.08.2007 г.
            - Предмет на договора: "Подобряване/ ремонт на улиците в гр.Девня и   с.Кипра"
            - Дата на плащане - 30.04.2015 г. с Платежно нареждане №МО4846
            - Основание за плащане: Фактура №0000006575/04.03.2009 г., Платежно
            - Размер на плащането -12 058.96 лв. с ДДС.

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 22.5.2015 г. 12:04:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00