Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

„Залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня”, при изпълнение на проект 37/2/2230778 по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” oт Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”

Описание

Публикувано на: 17.04.2014, 11:50 Валидно до:09.05.2014 - 23:59 Номер в регистъра на АОП: Решение - №599939; Обявление - 599941 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:53:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки