Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

„Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Описание

СЪОБЩЕНИЕ
 
ОТНОСНО: ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
 
С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.08.2014г. от 10:00 часа в Заседателната зала, етаж трети, сградата на Община Девня, град Девня, бул.”Съединение” №78, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в подробно описаната по – горе процедура.
 
Съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти, комисията ще оповести и резултатите от оценяването по другите показатели, извън цената.
 
 
адв. ТОДОР РАЧИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД №1002К-78/31.07.2014г.
  • Публикувано: 30.8.2016 г. 12:02:14
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки