Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Отваряне на оферти за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на кошчета за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”

Описание

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Отваряне на оферти  за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на кошчета за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”

         С настоящото съобщаваме, че на 09.06.2014 г. от 10:00 часа в гр. Девня, бул. „Съединение” № 78, ет.3 в заседателната зала на общината, ще бъдат отворени получените оферти за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на кошчета за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”

Съгласно чл. 68, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

  • Публикувано: 30.8.2016 г. 13:33:32
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 8.7.2014 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки