Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Съобщение за прекратяване на процедура с Решение №1002-226 от 29.04.2014 г.

Описание

Публикувано на: 29.04.2014, 10:39 Валидно до:09.05.2014 - 23:59 Номер в регистъра на АОП: 601375

Съгласно чл.39, ал.3 от Закона за обществените поръчки, с настоящото Ви уведомяваме, че с Решение №1002-226 от 29.04.2014 г., Възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект«Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” на 5 обособени позиции по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, само по Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица”. Решението за прекратяване е публикувано в Регистъра за обществени поръчки – РОП под номер – 601375.

Друга полезна информация

Отговор на запитване

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:52:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки