Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Р А З Я С Н Е Н И Е №1 „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001

Описание

Публикувано на: 19.05.2014, 08:54 Валидно до: Номер в регистъра на АОП: 

РАЗЯСНЕНИЕ

 №1  

Относно: Провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд Въпрос №1, т. „а”: В документацията за участие в откритата процедура са обявени професиите, специалностите и степените на квалификация, по които ще се извършва обучението. Има разминаване в квалификационните степени на две специалности, като: а/ по Професия: Охранител, 861010; Специалност: Физическа охрана на обекти, 8610103 - втора квалификационна степен на професионална квалификация, за част от специалността. Отговор: В одобрената документация за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд е допусната техническа грешка при изписването на квалификационната степен. Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение обявен от МОН и НАПОО следва да се разбира: по Професия: Охранител, 861010; Специалност: Физическа охрана на обекти - 8610103 - III СПК - трета квалификационна степен на професионална квалификация, за част от специалността. Въпрос №1, т. „б”: В документацията за участие в откритата процедура са обявени професиите, специалностите и степените на квалификация, по които ще се извършва обучението. Има разминаване в квалификационните степени на две специалности, като: б/ по Професия: Електротехник - 522010; Специалност: Електрически инсталации - 5220109 - втора квалификационна степен на професионална квалификация, за част от специалността. Отговор: В одобрената документация за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд е допусната техническа грешка при изписването на кода и наименованието на професията и кода на специалността. Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение обявен от МОН и НАПОО следва да се разбира: по Професия: Електромонтьор - 522020; Специалност: Електрически инсталации - 5220210 – II СПК - втора квалификационна степен на професионална квалификация, за част от специалността. Въпрос №2 : По професия: Работник в озеленяването, 622030 - Специалност Озеленяване и цветарство, 622830 - първа квалификационна степен на професионална квалификация има неточност в кода на специалността. Отговор: В одобрената документация за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Организиране и провеждане на професионално обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд е допусната техническа грешка при изписването на кода на специалността. Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение обявен от МОН и НАПОО следва да се разбира : по Професия: Работник в озеленяването, 622030; Специалност: Озеленяване и цветарство - 6220301 - I СПК- първа квалификационна степен на професионална квалификация Възложителят във връзка с допуснатите технически грешки ще проведе процедура по чл.27а от ЗОП, чрез решение за промяна, в законоустановения срок. инж. Ели Атанасова Иванова – Възложител, съгл. Заповед №1002-377/08.11.2013 г. на Кмета на Община Девня

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 8:47:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки