Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Подготовка и изработване на 6 шест броя тръжни документи по Договор BG051PO001-1 4 5 6.0.01-0003-C0001 на ОП РЧР

Описание

Публикувано на: 31.10.2013, 11:01 Валидно до:08.11.2013г. Номер в регистъра на АОП: 9021692 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:33:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки