Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

ОТНОСНО: ОПОВЕСТЯВАНЕ/ОТВАРЯНЕ/ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Описание

  

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: ОПОВЕСТЯВАНЕ/ОТВАРЯНЕ/ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.10.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала, етаж трети, сградата на Община Девня, град Девня, бул.”Съединение” №78, ще бъдат оповестени/отворени/ ценовите оферти на допуснатите участници в подробно описаната по – горе процедура.

Съгласно Закона за обществените поръчки оповестяването/отварянето/ на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При оповестяването/отварянето/ на ценовите оферти, комисията ще оповести и резултатите от оценяването по другите показатели, извън цената.

адв.Рачински

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  

  • Публикувано: 30.8.2016 г. 11:58:31
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 29.9.2014 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки