Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ

Описание

  Съгласно чл.69a, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Община Девня уведомява допуснатия участник в откритата процедура с предмет “Специализиран превоз на ученици и служители” и всички представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване, че отварянето и оповестяването на ценовото предложение на допуснатия участник ще се проведе на 04.08.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Девня, етаж трети, гр. Девня, бул.”Съединение” №78

  • Публикувано: 30.8.2016 г. 13:31:22
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.8.2014 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки