Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина „Незабравка”- гр. Девня” 2013г.

Описание

Публикувано на: 16.04.2013, 16:45 Валидно до:24.04.2013г. Номер в регистъра на АОП: 9014455 

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:36:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки