Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Обществена поръчка чрез публична покана за Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа за нуждите на Община Девня

Описание

Публикувано на: 10.08.2012, 03:57 Валидно до:21.08.2012 г. Номер в регистъра на АОП: 9004987

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с обект: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга, за нуждите на  Община Девня”

с две обособени позиции, а именно:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите Община Девня;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 с предмет: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на  Община Девня".

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:40:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки