Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня

Описание

  Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» ” на 2 обособени позиции по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд:

Обособена позиция №1: „Доставка на материали и консумативи по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.;

Обособена позиция №2: „Доставка на учебници, учебни помагала/пособия по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333135383236

  • Публикувано: 30.6.2014 г. 16:29:00
  • Валиден/на до: 22.7.2014 г. 16:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки