Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Община Девня уведомява участниците в откритата процедура с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Девня 2014 – 2015 г.

Описание

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.69 а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Община Девня уведомява участниците в откритата процедура с предмет „Зимно поддържане и  снегопочистване на общинска  пътна мрежа и улици  на  територията на Община Девня 2014 – 2015 г.“ и всички представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване, че комисия назначена от Възложителя ще оповести оценяването, отразено в протокол №1003 – 156 / 09.09.2014 г. по показателите в плик №2, ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия на този етап участник и ще разгледа, оцени и класира офертата на допуснатия на този етап участник, на 18.09.2014 г., 9,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Девня, етаж трети, град Девня, бул.”Съединение” №78.

  • Публикувано: 30.8.2016 г. 12:00:19
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки