Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня”

Описание

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: ОТВАРЯНЕ  И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня”, при изпълнение на проект 37/2/2230778 по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” oт Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”

С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.07.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала, етаж трети, сградата на Община Девня, град Девня, бул.”Съединение” №78, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници в подробно описаната по – горе процедура.

Съгласно чл. 69 а, ал.3 от Закона за обществените поръчки на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

НИНА БЕЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №1002К-48/21.05.2014 Г.

  • Публикувано: 30.8.2016 г. 13:38:05
  • Валиден/на до: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 1.1.1900 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 2.7.2014 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки