Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на кошчета за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”

Описание

Номер в регистъра на АОП: 9031422

  • Публикувано: 27.6.2014 г. 0:00:00
  • Валиден/на до: 4.7.2014 г. 23:59:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 27.6.2014 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки