Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет : „Доставка на кошчета за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”.

Описание

Публикувано на: 15.05.2013, 14:13 Валидно до:23.05.2013г. Номер в регистъра на АОП: 9015474  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:34:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки