Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Девня”

Описание

Публикувано на: 12.04.2013, 13:07 Валидно до:22.04.2013 г. 13:00 ч. Номер в регистъра на АОП:9014306  

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:38:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки