Профил на купувача

Архив преди 01.10.2014

Авторски надзор за проект енергийна ефективност на ОПРР-2012г.

Описание

Публикувано на: 11.04.2012, 14:19 Валидно до:12.04.2012 Номер в регистъра на АОП:  

Община Девня  съобщава, че  на 12.04.2012г. от 10:30 часа  в сградата на общината предстои отваряне на ценови оферти по изпълнение на процедурата за малка обществена поръчка с предмет: "Авторски надзор на инфраструктурен проект "Повишаване на енергийна ефективност на образователна инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие"  по време на строителството на обектите, включени в проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" с рег. № на Договора BG 161PO001/1.1-09/2010/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП"Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

  • Публикувано: 20.9.2016 г. 9:42:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки