Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Организиране и провеждане на публични събития, снежно училище и пресконференция

Описание

Предметът за възлагане на настоящата поръчка е „Организиране и провеждане на публични събития, снежно училище и пресконференция” по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. за проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на публични събития - 8 броя кръгли маси” ;Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на снежно училище”;Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на пресконференция” - Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, която ще бъде възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Общата цел на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня» е да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта се приложи интегриран подход. Началото на интегрирания подход е определен от обективната действителност на „Жилищната политика” при маргиналните групи. Изключително важно за лицата, които живеят в сегрегираните квартали, безработните и хората в неравностойно социално положение от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да изградят свой дом. Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския и трудов процес и изявата им в обществото. Общата цел ще бъде постигната чрез специфичните цели: 1. Подпомагане реализацията на пазара на труда на маргинализираните групи 2. Осигуряване на равен достъп до обучение и образование 3. Подкрепа за социално включване, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и здравеопазване 4. Подобряване на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи 5. Повишаване капацитета на Община Девня като доставчик на услуги в общността В изпълнение на: Направление II: „Достъп до образование” Дейността 8: Организиране на снежно училище Направление IV: „Мерки за трайна десегрегация” Дейността 4: Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите Дейността 8: Информиране и публичност

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Диана Великова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47057, E-mail: [email protected], Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http:// www.devnia.bg

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-publichni-sbitiya-snezhno-uchilicshe-i-preskonferenciya

Разяснения

Разяснение №1

Протоколи и доклади

Протокол

Приложение-001

Приложение-002

Приложение-003

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор СТИК-Темпо 99

Договор транспорт ЛИРИК-Темпо 99

Договори №1007- 502, 503 и 504

Друга полезна информация

Публична покана

Проекто договори

Документация и технически спецификации

Образци

Съобщение до медиите

  • Публикувано: 25.11.2015 г. 15:49:00
  • Дата на публикуване в ПОП: 25.11.2015 г. 0:00:00
  • Номер в ПОП: 9048101
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки